KLAUZULA INFORMACYJNA
DO ZASTOSOWANIA W RAMACH KORESPONDECJI Z KLIENTAMI
(OSOBAMI FIZYCZNYMI, OSOBAMI FIZYCZNYMI WPISANYMI DO CEIDG)

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karol Sienkiel prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAROL SIENKIEL KORSARZ z siedzibą w Giżycku (11-500) przy ulicy Nowowiejskiej 4 A.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem danych na podstawie stosownych umów powierzenia w tym: podmioty biorące udział w realizacji zlecenia/usługi, biuro rachunkowe.

KAROL SIENKIEL KORSARZ oświadcza i zapewnia, że stosowane przez niego środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach: realizacji świadczonych przez Administratora usług-wykonania umowy lub podjęcia pewnych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (art.6 ust. 1 lit. b RODO), wysyłania przez Administratora wiadomości w celu marketingu produktów i usług własnych (art.6 ust. 1 lit. f RODO), przesyłania przez Administratora informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na podstawie zgody, udzielonej Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą (jeżeli Pani/Pan udzieliła/udzielił takiej zgody).

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego) oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo:
1. żądania od Administratora KAROL SIENKIEL KORSARZ dostępu do Pana/Pani danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),
3. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych 
(zgodnie z art. 21 RODO),
4. przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych w wymaganym zakresie może skutkować brakiem możliwości usług, realizowania zleceń przez Administratora.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania o którym mowa w art. 22 RODO.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w polityce prywatności umieszczonej na stronie serwisu. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie np. wysyłka reklamy kontekstowej.